Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky a reklamačný poriadok

Kontaktné údaje Predávajúceho:

Názov firmy: Hypno, s.r.o.

E-mail: hypno@hypnocosmetics.com

Tel.kontakt: +421 944 076 261

Adresa: Uhrovecká 47/37, 020 61  Lednické Rovne

 (ďalej len „ Predávajúci „)

1. Úvodné ustanovenia 

1.1.
Tieto Obchodné podmienky (v zmysle § 1751 zákona č. 89/2012 Zz., Občianskeho zákonníka, v aktuálnom znení, ďalej len „Občiansky zákonník“) platia pre objednávku tovaru cez webocú stránku „HypnoCosmetics“ prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na internetovej adrese www.hypnocosmetics.com (ďalej tiez len „webové rozhranie“) prevádzkovanom Predávajúcim. 

1.2.
Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú základné práva a povinnosti Predávajúceho, Kupujúceho a Užívateľa. Kupujúci zaslaním objednávky súčasne potvrdzuje, že akceptuje tieto obchodné podmienky a že sa s nimi zoznámil. 

1.3.
Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy (za „kúpnu zmluvu“ sa tu označuje akákoľvek zmluva, uzavretá podľa týchto obchodných podmienok). Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku, iba ak sa Kupujúci a Predávajúci výslovne dohodnú na inom jazyku. 

1.4.
Znenie obchodných podmienok môže Predávajúci meniť či doplňovať. Práva a povinnosti strán sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli. 

1.5.
Všetky zmluvné vzťahy sa riadia obchodnými podmienkami a vzťahy nimi neupravené občianskym zákonníkom, a ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. 

1.6.
V prípadoch, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od Predávajúceho, jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, alebo je právnickou osobou, neuplatní sa na ňu ochrana spotrebiteľa podľa týchto obchodných podmienok, najmä sa neuplatnia príslušné ustanovenia článku 5 – Odstúpenie od kúpnej zmluvy.

2. Vymedzenie pojmov 

2.1.
Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má v úmysle objednať prostredníctvom spomínanej webovej adresy tovar. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom a Kupujúci, ktorý spotrebiteľom je. 

2.2.
Spotrebiteľ je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak jedná. 

2.3.
Tovarom predávaným prostredníctvom webového rozhrania sú parfémy, dekoratívna kozmetika, prípravky určené na starostlivosť o telo a pleť a ďalšie kozmetické prípravky bližšie špecifikované na webovej stranke,

3. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy 

3.1.
Webové rozhranie obsahuje zoznam tovaru a informácie o ňom, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane daní (vrátane DPH), ciel a ďalších poplatkov. Ceny prezentovaného tovaru a ceny za balenie, dopravu a dodanie zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní. Ponuka označená ako „akčná“ platí do vypredania zásob alebo do doby skončenia takej ponuky uvedenej vo webovom rozhraní alebo do odvolania ponuky alebo do ďalšej aktualizácie ponuky. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté Predávajúcim Kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať, ibaže Predávajúci uvedie výslovne inak. 

3.2.
Možnosť Predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálnych s Kupujúcim dohodnutých podmienok je zachovaná. 

3.3.
Prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní je informatívneho charakteru a nejedná sa o ponuku zo strany Predávajúceho(resp. O jeho návrh na uzavretie zmluvy; § 1732 ods. 2 občianskeho zákonníka sa nepoužije). 

3.4.
Kupujúci vykonáva objednávanie tovaru:

§  priamo prostredníctvom webového rozhrania (vyplnením formulára alebo inak), alebo

§  prostredníctvom e-mailovej komunikácie s Predávajúcim zaslaním objednávky na Kontaktný email Predávajúceho, alebo

§  prostredníctvom telefonickej alebo SMS objednávky na Kontaktnom telefóne Predávajúceho.

3.5.
Objednávka musí vždy obsahovať presný názov objednaného tovaru (prípadne číselné označenie tovaru), počet kusov tovaru, zvolený spôsob platby a dopravy a kontaktné údaje Kupujúceho (meno a priezvisko, adresu pre doručovanie, telefónne číslo, e-mailovú adresu). 

3.6.
Pred záväzným odoslaním objednávky je Kupujúcemu oznámená rekapitulácia objednávky, najmä druh a množstvo tovaru, dodacia adresa a konečná cena, a to vrátane nákladov na dodanie (v závislosti od zvoleného spôsobu dodania) a prípadných poplatkov spojených so zvoleným spôsobom platby. V rámci rekapitulácie má Kupujúci poslednú možnosť meniť zadané údaje. Záväznú objednávku Kupujúci potvrdzuje zaslaním objednávky.Údaje uvedené v záväznej objednávke sú Predávajúcim považované za správne. 

3.7.
Ak má Predávajúci pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, môže Kupujúceho kontaktovať za účelom jej overenia. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť neoverenú objednávku. Na takúto objednávku sa potom hľadí, akoby nebola podaná. 

3.8.
Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie Kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty Kupujúceho uvedenú v objednávke alebo v jeho užívateľskom účte (v prípade rozporov má prednosť adresa v objednávke; ďalej len „elektronická adresa Kupujúceho“), pričom platí, že ak nie je uvedené v potvrdení inak, toto potvrdenie nie je samo o sebe prijatím (akceptáciou) objednávky v zmysle týchto obchodných podmienok, teda nie je uzatvorením kúpnej zmluvy. 

3.9.
Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká (tj. Kúpna zmluva je uzavretá) doručením prijatia objednávky (akceptáciou, ďalej len „prijatie objednávky „), ktorá je Predávajúcim zaslaná Kupujúcemu elektronickou poštou, a to na elektronickú adresu Kupujúceho, a ak by k tomuto nedošlo, tak úhradou celej kúpnej ceny alebo prevzatím objednaného tovaru Kupujúcim, podľa toho, čo nastane skôr. Prijatie objednávky (akceptácia) môže byť súčasťou potvrdenia o prijatí objednávky (ak je to v potvrdení výslovne uvedené), alebo môže po tomto potvrdení nasledovať samostatne. 

3.10.
Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (predovšetkým náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Kupujúci sám. 

3.11.
Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar uvedený v objednávke a Kupujúci sa zaväzuje tento tovar od Predávajúceho či ním zvoleného prepravcu prevziať a zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu tovaru uvedenú v objednávke. Nákupná cena aj náklady spojené s dodaním tovaru a prípadné poplatky súvisiace so zvoleným spôsobom platby, ktorých výška je uvedená vo webovom rozhraní a bude uvedená v objednávke a v jej prijatí. 

3.12.
V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane Predávajúceho pri uvedení ceny tovaru vo webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania, nie je Predávajúci povinný dodať Kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že Kupujúcemu bolo zaslané prijatí objednávky podľa týchto obchodných podmienok. 

3.13.
Predávajúci upozorní Kupujúceho, ak cena uvedená pri tovare vo webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálna. Ak Kupujúci nesúhlasí so zvýšením ceny, Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. 

3.14.
Kupujúci môže zrušiť objednávky doteraz nepotvrdené Predávajúcim telefonicky alebo emailovou správou na Kontaktnom telefónnom čísle, resp. emailovej adrese Predávajúceho. Všetky objednávky prijaté Predávajúcim sú záväzné. Neskoršie zrušenie objednávky je možné len po dohode s Predávajúcim. Ak je takto zrušená objednávka tovaru, ohľadom ktorého nejde odstúpiť od zmluvy, má Predávajúci nárok na náhradu nákladov, ktoré už v súvislosti s kúpnou zmluvou vynaložil.

4. Platobné a dodacie podmienky 

4.1.
V odôvodnených prípadoch (predovšetkým u objednávok s celkovou cenou nad 200,- Eur) môže Predávajúci požadovať zálohu na kúpnu cenu. Predávajúci je oprávnený požadovať uhradenie celej ceny tovaru pred jeho odoslaním alebo odovzdaním Kupujúcemu (§ 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije). 

4.2.
Kupujúci má možnosť zaplatiť kúpnu cenu za tovar Predávajúcemu mimo ďalších spôsobov uvedených vo webovom rozhraní obchodu aj niektorým z nižšie uvedených spôsobov:

§  v hotovosti pri osobnom odbere na Kontaktnej adrese Predávajúceho,

§  na dobierku pri prevzatí tovaru,

§  bankovým prevodom na účet Predávajúceho Hypno, s. r. o  SK 2709 0000 0000 5143 770128

§  prípadné ďalšie platby Kupujúceho v súvislosti s vyššie uvedenými spôsobmi úhrady ceny tovaru sú uvedené vo webovom rozhraní stránky.


4.3.
Spôsob platby uvedie Kupujúci v objednávke (kde budú uvedené aj prípadne ďalšie platby so zvoleným spôsobom platby). 

4.4.
Platba tovaru je možná v Eurách (€). 

4.5.
V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do piatich pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu je pri bezhotovostnej platbe splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho. 

4.6.
Tovar, ktorý je skladom, Predávajúci v prípade platby na dobierku alebo pri osobnom prevzatí tovaru expeduje spravidla do 5 pracovných dní od prijatia objednávky. Pri platbe prevodom na účet Predávajúci tovar skladom expeduje spravidla do 5 pracovných dní od pripísania príslušnej čiastky na svoj účet. Čiastočné dodanie objednaného tovaru je prípustné za predpokladu, že nebol dohodnutý opak. 

4.7.
Tovar, ktorý nie je skladom, Predávajúci expeduje, akonáhle je to možné. O presnom dátume je Kupujúci vopred informovaný. 

4.8.
Spôsoby dodania tovaru sú, mimo ďalšie spôsoby uvedené vo webovom rozhraní:

§  osobný odber na Kontaktnej adrese Predávajúceho,

§  zaslanie tovaru na miesto zvolenej Kupujúcim prostredníctvom Slovenskej pošty alebo zásielkovou spoločnosťou.


Konkrétny spôsob dodania tovaru bude zvolený Kupujúcim v objednávke a potvrdený Predávajúcim v prijatí objednávky, a následne potvrdený oboma stranami pri rekapitulácií objednávky.

4.9.
Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru si Predávajúci dohodne s Kupujúcim pri rekapitulácií objednávky. 

4.10.
V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným ako dohodnutým spôsobom, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s takým doručovaním. 

4.11.
Dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie okamih doručenia tovaru Kupujúcemu v súlade s kúpnou zmluvou. Bezdôvodné odmietnutie tovaru Kupujúcim sa nepovažuje za nesplnenie povinnosti dodať tovar zo strany Predávajúceho ani za odstúpenie od zmluvy zo strany Kupujúceho. 

4.12.
Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a prípadné závady bezodkladne oznámiť prepravcovi a Predávajúcemu. Odmietnutie prevziať zásielku z dôvodu poškodeného obalu sa nepovažuje za bezdôvodné odmietnutie tovaru. Podpisom dodacieho listu (alebo iného obdobného dokumentu) Kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky náležitosti a berie na vedomie, že reklamácia tovaru z dôvodu porušenia obalu zásielky už nie je možná. 

4.13.
V prípade, že Kupujúci tovar neprevezme a neodstúpi od kúpnej zmluvy v súlade s týmito obchodnými podmienkami, má Predávajúci nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením (za uskladnenie u Predávajúceho za každý deň omeškania vo výške max. 0,30,- Eur, minimálne však celkom 20,- Eur alebo do výšky kúpnej ceny, ak je nižšia ako 20,- Eur), ako aj ďalších nákladov, ktoré Predávajúcemu z dôvodu neprevzatia tovaru Kupujúcim vzniknú, a ďalej má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. 

4.14.
Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar (vrátane nákladov na dodanie), nie však skôr, ako tovar prevezme. Zodpovednosť za náhodné zhoršenie, poškodenie či stratu tovaru prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia tovaru, alebo okamihom, kedy mal Kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.


Reklamačný poriadok

 1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci. Kupujúci je povinný nárok zo zodpovednosti za vady tovaru (ďalej len „reklamácie“) bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.
 2. Kupujúci odoslaním objednávky/kúpou tovaru pri ambulantnom predaji od našich obchodných zástupcov Predávajúcemu potvrdzuje, že bol prostredníctvom týchto obchodných podmienok oboznámený, kde možno reklamáciu uplatniť v súlade s ust § 18 ods 1 zákona SR č 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).
 3. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený Kupujúcim od Predávajúceho formou ambulantného predaja a tiež vo forme elektronického obchodu na internetových stránkach www.hypnocosmetics.com. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady. Zásady a postup pri vybavovaní reklamácií vychádzajú z Občianskeho zákonníka SR č 40/1964 Zb., Zákona SR č 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.
 4. Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov rovnako ako v kamennom obchode. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, končí sa záručná doba na tieto veci uplynutím tejto lehoty.
 5. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri preberaní tovaru.
 6. Z hľadiska životnosti tovaru je dôležité dodržiavať návod na použitie, ktorým bol kupujúci oboznámený, čo potvrdzuje kúpou tovaru. Ak tovar vykazuje vady, má Kupujúci právo uplatniť reklamáciu u Predávajúceho, a to osobne, písomne poštou alebo e-mailovou správou. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u Predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení. Kupujúci v reklamácii uvedie svoje identifikačné údaje, číslo dokladu o zaplatení, presne označí druh tovaru a rozsah vád tovaru, ako sa vady tovaru prejavujú, aký nárok zo zodpovednosti vád tovaru si zvolil, prípadne v rámci svojich technických možností je oprávnený pripojiť fotodokumentáciu vady, a doručí reklamáciu na adresu Predávajúceho. Vzorový reklamačný formulár môže po vyžiadaní zaslať Predávajúci Kupujúcemu prostredníctvom e-mailu. Formulár môže Kupujúci vyžiadať telefonicky alebo e-mailom.

Pre tento účel reklamácie a tiež pre informácie ohľadom vybavovania reklamácií môže kupujúci použiť nasledovné kontakty:

E-mail: info@hypnocosmetics.com

Tel.kontakt: +421 944 076 261

8. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.

10. Predávajúci je oprávnený požiadať Kupujúceho, aby na účely posúdenia vady reklamovaný tovar doručil na adresu určenú Predávajúcim. V prípade doručovania tovaru na určené miesto Kupujúci doručí tovar tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Tovar zaslaný na dobierku Predávajúci nepreberá.

11. Predávajúci, alebo Predávajúcim určená osoba, vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej Kupujúcim, a to vo forme e-mailovej správy, alebo v písomnej forme.

12. Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré zo svojich práv podľa bodu 6.1. týchto všeobecných obchodných podmienok v zmysle ust § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka SR uplatňuje, je Predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

13. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

o    Odovzdaním opraveného tovaru Kupujúcemu.

o    Výmenou tovaru.

o    Vrátením kúpnej ceny.

o    Vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru.

o    Odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

14. O výsledku reklamácie bude Kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania prostredníctvom e-mailovej správy, resp. poštou a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. poštou spolu s tovarom doklad o vybavení reklamácie.

15. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia Kupujúceho nasledujúcim spôsobom:

a) Predávajúci zabezpečí odstránenie vady alebo
b) Predávajúci vadný tovar vymení.

16. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, alebo sa jedná o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, Predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia Kupujúceho nasledujúcim spôsobom:

a) výmenou tovaru za rovnaký tovar alebo

b) Kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru alebo
c) výmenou tovaru za iný tovar s rovnakými technickými parametrami v prípade že nie je možné vymeniť tovar za rovnaký tovar, alebo
d) ak Kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpi, vybaví Predávajúci reklamáciu za vadný tovar a vráti Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu.

17. Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

18. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené Kupujúcim pri uplatnení reklamácie.

Odstúpenie od zmluvy, storno, vrátenie tovaru

 1. V súlade s ustanovením §7 odst. 1 zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu.
 2. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe (zaslaním na adresu predávajúceho uvedeného v kontaktoch) alebo prostredníctvom e-mailu zaslaním formulára na odstúpenie od zmluvy.
 3. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 zákona 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu na adrese sídla spoločnosti, po telefonickej alebo mailovej dohode s predávajúcim.
 4. Pri odstúpení od zmluvy znáša Kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru a/alebo náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie  je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 5. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu tieto platby rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby.
 6. Pri odstúpení od zmluvy Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu tieto platby pred tým, ako mu je tovar doručený, ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 7. Žiadny právny predpis nepriznáva spotrebiteľovi nárok na bezdôvodné vrátenie tovaru zakúpeného od predávajúceho. Nárok na bezdôvodné vrátenie, alebo výmenu tovaru nie je právne vymáhateľný. Kupujúci predávajúcemu nemôže vrátiť, ani žiadať výmenu tovaru s poškodeným alebo odstráneným obalom, z dôvodu ochrany zdravia pri práci alebo z hygienických dôvodov.